Besøgsdag på HNE - Se mere

Vedtægter på Helgenæs Naturefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Helgenæs Naturefterskole.

§ 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål.

Stk.1

Helgenæs Naturefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2

Skolen er oprettet 05.08.1994 og har hjemsted i Ebeltoft kommune.

Stk. 3

Skolen lejer ejendommen matr.nr.7b Vængesøvej 3, beliggende Borup By, Helgenæs.

Stk. 4

Skolen drives inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler.

Stk. 5

Værdigrundlaget for Helgenæs Naturefterskole.

Helgenæs Naturefterskole vil give elever og medarbejdere mulighed for

 • at udvikle evner og færdigheder
 • at være engagerede og ansvarlige mennesker i det lokale og globale samfund
 • at indgå i et forpligtende og rummeligt fællesskab
 • at være aktive i naturen og forvalte den med respekt
 • at finde glæden i hverdagen
 • Formålet er at styrke den enkeltes
 • selvværd
 • viden
 • faglighed
 • ansvarlighed
 • engagement
 • fantasi
 • mellemfolkelige forståelse

Det vil vi opnå ved at

 • oplive
 • opleve
 • oplyse

og indgå i fordomsfri dialog.

 

§ 2 Skolekreds

Stk.1

Som medlemmer i skolekredsen kan optages private, myndige personer, der føler tilknytning til skolen og er villige til at bidrage økonomisk til dens oprettelse og drift.

Stk. 2

Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3

Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse og et kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk.4

Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5

Skolens årsregnskab sendes/ udleveres senest 14. dg. før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne og skolens medarbejdere har endvidere ret til indsigt i drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

 

 

§ 3 Skolens drift

Stk. 1

Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen.

Stk. 2

Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3

Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f. eks. Forbedringer af undervisningsmaterialer, byggeforanstaltninger og lignende.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti, som andre end skolen disponerer over.
§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1

Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer

Stk. 2

Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 13.

Stk. 3

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af august måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev med mindst følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Forstanderens beretning

Godkendelse af det reviderede regnskab

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelsesmedlemmer og supleanter

Valg af revisor

Indkomne forslag

Eventuelt

Stk. 4

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen og bekendtgøres for medlemmerne senest 4 dage før.

Stk. 5

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et bestyrelsesflertal ønsker det, eller mindst 10% af skolekredsen skriftligt ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger efter begæring er fremsat og indkaldes som ordinær generalforsamling med dagsorden.

Stk. 6

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Generalforsamlingen er kompetent uanset antal mødte medlemmer, jf. dog § 13.

Stk. 7

1 medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8

Der føres protokol over fet der foretages og evt. vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

 

§ 5 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1

Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede personer, der vælges af og blandt skolekredsens medlemmer.

Stk. 2

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår med 2 henholdsvis 3 medlemmer årligt – første gang 2 medlemmer efter lodtrækning. Genvalg kan ske. Hvert år vælges 1 førstesuppleant og 1 andensuppleant.

Stk. 3

Medarbejdere, forstander og elever ved skolen kan ikke være medlem af bestyrelsen eller deltage i i valg af medlemmer til denne. Forstander og en medarbejder kan være repræsentant i bestyrelsen uden stemmeret.

Stk. 4

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær.

 

§ 6 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren – herunder for at betingelser og vilkår for delse af tilskud overholdes.

Stk. 2

Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander og lærere. Ansættelse og afskedigelse sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3

Bestyrelsen træffer afgørelse om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4

Bestyrelsen fastsætter inden 1. nov. Elevbetalingen for det/ de kommende skoleår.

Stk. 5

Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed – samt en undervisningsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, jf. § 10, stk 1.

Stk. 7

Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om skolen nedlæggelse.

 

§ 7 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1

Bestyrelsen mødes, når formanden eller 2 medlemmer kræver det.

Stk. 2

Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne og udsender samtidig dagsorden.

Stk. 3

Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og påser, at beslutninger og afstemningsresultat indføres i beslutningsprotokol. Efter et møde underskrives protokollen af deltagerne. Alle er berettiget til kort at få en afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden påser, at trufne beslutninger udføres.

Stk. 4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes med 4 af de 5 stemmer.

Stk. 5

Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6

En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til person- eller skoleinteresser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige, interne og økonomiske forhold. I øvrigt gælder forvaltningslovens bestemmelser i kap. 8 om tavshedspligt.

Stk. 7

Ved konkrete sager om medarbejdere kan bestyrelsen afholde mødet alene for medlemmer.

Stk. 8

Medlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar fra skolens midler. Alm. erstatningsregler gælder for medlemmer.

Stk. 9

Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen.

 

§ 8 Skolens daglige ledelse.

Stk. 1

Den daglige ledelse varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2

Ved forstanderens fravær ud over én måned ska der konstitueres en forstander.

Stk. 3

Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk.4

Forstanderen ansætter og afskediger medarbejdere bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.

Stk. 5

Forstanderen er omfattet af bestemmelsen i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.

 

§ 9 Medarbejderråd

Stk. 1

Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2

Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 og i kap. 8 om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 3

Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

Skolens kursusplan

Fordeling af det af bestyrelsen i budgettet fastsatte beløb til indkøb af undervisningsmidler, undervisningsmaterialer, undervisningsinventar og øvrigt inventar.

Nybygninger

Ombygninger

Lokalaftale om timetalsbudget

Fordeling af lokallønspulje

Ordensregler/husorden/dagsrytme

Elevforhold

 

§ 10 Regnskab og revision

Stk.1

Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden 15 april. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk.2

Revisionen skal være afsluttet hvert år inden 31 maj, hvorefter det reviderede regnskab, bilagt revisionsprotokolat sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive erklæring på tro og lov om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. § 5.

Stk. 3

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 11 Tegningsretten.

Stk. 1

Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves 4 ud af de 5 bestyrelsesmedlemmers – herunder formandens – underskrifter.

 

§ 12 Vedtægtsændringer.

Stk. 1

Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af undervisningsministeriet. Ministeriet orienteres om ændringer i de bestemmelser, der ikke er omfattet af godkendelse.

Stk. 2

Ændringer i vedtægterne skal godkendes på 2 generalforsamlingsmøder med mindst 14 dages mellemrum.

 

§ 13 Nedlæggelse

Stk. 1

Beslutning om skolens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindelig flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk.2

Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3

Nedlægges skolen, skal den sidste bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er genneført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.

Stk. 4

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5

Stk. 5

Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.
Vedtaget på generalforsamlingen

21.4. 2004 og

d. 30.4.2004

Bestyrelsens medlemmer

26.5.2008 Tiltrådt af bestyrelsen bestående af:
Anders Jørgen Petersen
Preben Steen Jensen
Jørgen Brøgger
Eva Klinge
Jens Lindberg
Niels Frost
Forstander

HNE PÅ INSTAGRAM