Besøg skolen - Se mere

Sammendrag af undervisningsmiljøvurdering på HNE 2022/23

På Helgenæs Naturefterskole evaluerer vi løbende vores undervisningsmiljø.

Dette gøres ved spørgeskemaer, samtaler i klassen og kontaktgrupper samt at elevrådet har det som punkt på deres årshjul. På baggrund af evalueringerne udarbejdes der et sammendrag hvert tredje år.

Fysiske forhold

Toilet og sanitære forhold
Alle elever har adgang til toilet på eget værelse, på nær tre værelser, som har adgang til fælles toilet, kun delt af de tre værelser.

Eleverne er grundlæggende tilfredse med antallet af toiletter og bade og fordelingen af disse, selv om der er enkelte som efterspørger eget bad på værelserne. Tidligere har vi har haft styring på vandet som har begrænset det varme vand i håndvasken på værelserne til kun at være morgen og aften, dette er nu ændret, så eleverne har varmt vand hele døgnet.

Eleverne rengør deres egne toiletter to gange dagligt med hjælp og vejledning af rengøringsteamet. Mængden af tid vi bruger på dette, varierer meget i løbet af året. Eleverne instrueres grundigt ved skoleårets start.

Rengøring
Rengøring på skolens område varetages dels af elever på faste områder, som kontrolleres dagligt, og der gøres hovedrent en gang ugentligt af eleverne. Den grundige rengøring varetages af skolens faste rengøringspersonale.

Lyd
Tidligere evalueringer har peget på dårlige lydforhold i kontor, hall og spisesal, hvorfor vi nu har opsat akustikplader i loftet i hallen og kontoret. I den ny opførte spisesal har vi lagt stor vægt på at akustikken skulle være god, hvorfor dette er taget med i både ingeniør og arkitekt beskrivelser. Vi har regler for højtalere/soundboxes, som kun er tilladt på skolen i undervisningssammenhænge. Nogle vil gerne høre meget og høj musik, mens andre har brug for ro for at kunne trives. Vi prioriterer roen og naturens lyde.

Lys og luft
Ingen ændringspunkter. Vi er dog opmærksomme på, at der flere gange dagligt luftes ud i undervisningslokaler, spisesal og på værelser for at sikre god luftkvalitet.

Temperaturforhold
Der har været svingende temperaturforhold i vores fysik-lokale grundet en gammel varmepumpe. Denne er udskiftet i 2020.

Pladsforhold generelt
Der opleves generelt ikke pladsmangel. Der har været et ønske om en større spisesal blandt andet grundet pladsmangel, denne er opført i dobbeltstørrelse sommeren 2020.

Som naturefterskole er udearealerne vigtige for os. Vi har god plads og meget natur. Vi har ønsket os en boldbane samt en fælles skolegård, som kunne bruges til både samlinger og leg.

I forbindelse med ombygning forår 2020 har vi fået begge dele.

Sikkerhed

Sikkerhed i forhold til inventar
Der er ikke konstateret usikkerheder.

Sikkerhed i forhold til udearealer
Alle elever får svømmeprøve hvert år i august.

Alle lærere gennemfører søsportsprøve og førstehjælpskurser årligt.

Flere elever glemmer cykelhjelm og reflekser i den mørke tid. Vi er derfor blevet endnu mere tydelige omkring brugen af dette og stiller refleksveste til rådighed. Elevjakkernes tryk er lavet med refleks for ekstra synlighed.

Sikkerhed ift. indearealer
For brug af motionsrum skal man gennemgå sikkerhedsinstruks fra uddannet underviser. Dette fungerer optimalt. Der vurderes derfor ikke usikkerhed i brugen af motionslokalets maskiner.

Eleverne bruger ikke maskiner i køkkenet og kun fagpersonale på skolen anvender elektriske maskiner. I forhold til kemikalier er disse aflåst forsvarligt og bruges kun under opsyn af dertil uddannet underviser.

Når eleverne arbejder i køkkenet skal de have sikkerhedstræsko på.

Oprydning
Generelt ønskes mere fokus på oprydning på skolens arealer. Vi har blandt andet indført spande til opsamling af flasker med og uden pant. Der sorteres skrald, hvilket foregår i udendørs containere og på værkstedet.

Naturhold og undervisning i friluftsliv
Undervisningen på vores naturhold er opdelt på to halve dage, onsdag eftermiddag og torsdag formiddag.  Der bliver indimellem indlagt hele dage i stedet. Det giver mulighed for en lang dag med fordybelse, hvilket vores elever er glade for. Men de ønsker det ikke hver uge fordi de nyder at ugen er mere brudt op på to dage, og fordi det om vinteren er for koldt med hele dage udenfor.  Eleverne er vilde med lektionsmængden, nogen synes der er for mange.

Ud over undervisningen har vi obligatorisk valgfag mandag eftermiddag. Mange elever oplever det som positivt at de har mulighed for at få endnu mere undervisning i friluftsliv i løbet af ugen.  Der tilbydes frivillige aktiviteter med fokus på friluftliv i løbet af ugen, både eftermiddag og aften. Ca. halvdelen af eleverne deltager i dette, andre har brug for ro og tid til lektier.

Mad
Vi har i skoleåret 2019/2020 oplevet klager på maden. Dette resulterede i et uanmeldt besøg fra levnedsmiddels kontrollen. De havde ingen anmærkninger.

På trods af dette har vi haft grundig gennemgang af vores procedure, politikker og arbejdsgange i køkkenet. Vi har desuden valgt i højere grad at inddrage eleverne i menuplanlægningen. Dette for at skabe medbestemmelse forståelse, motivation og ejerskab.

Vi har ligeledes inddraget både elever og forældre i dialogen og opdraget omkring madkulturen og opførslen over for køkkenpersonalet. Der har været afholdt flere møder både med elever og køkkenpersonale.

Vi har haft behov for at udskifte flere hvidevarer og køkkenmaskiner, da dette var slidt eller ikke energirentabelt. Vi har over skoleåret udskiftet opvaskemaskine, ovn, køleskabe, lynkøler og grøntsagshakker.

Psykisk

Motivation, medbestemmelser og relationer
Vi har de seneste år oplevet svingende fremmøde til undervisning samt fællesskabende aktiviteter, hvorfor vi har forsøgt at have fokus på strategien omkring medbestemmelse og inddragelse såvel i undervisningen som i køkkenet. Hvilket har givet os større mulighed for at motivere eleverne. Dette har også styrket relationen mellem personale og elever. Et velfungerende elevråd taget aktivt delt i at sikre fortsat inddragelse og relevant fokus for fastholdelse af motivation.

Vi har siden Corona-tiden oplevet en større andel af eleverne, som er udfordret af psykiske problematikker som fx. angst og utryghed, hvilket spiller ind i forhold til deres relationsdannelse og motivation, ligesom vi generelt oplever en elevgruppe, der kan være udfordret i forhold til at indgå konstruktivt og bidragende i skolens fællesskaber, samt se umiddelbar værdi i at være noget for andre. Disse udfordringer søger vi at imødegå ved at have forstørret fokus på at skabe gode relationer eleverne i mellem samt mellem elever og personale, sådan at lysten til at bidrage aktivt og deltage forpligtende i skolens fællesskaber forstærkes hos eleverne. Vi er som personale opmærksomme på at fungere som positive rollemodeller, samt på at yde en forstærket omsorg og på at skabe gode rammer for tryghed og trivsel. Vi har sammen med skolens psykolog haft pædagogiske arbejdsdage, hvor netop disse ting har være fokusområder.

Faglig feedback og vejledning
I følge elevernes evaluering oplever flertallet at blive fagligt tilpas udfordret og vejledt med stor kendskab til egen standpunkt og indsats.

9. og 10. klasseelever er opdelt efter elevernes behov, såsom diagnoser eller hvis de har huller i deres skolegang, og forskellige læringsstile. Alle har mulighed for ro og fordybelse.

Klassestørrelserne er alle elever rigtig glade for.

Psykisk trivsel
Generelt oplever medarbejderne og ledelsen at eleverne trives. I det tilfælde hvor vi oplever mistrivsel involveres relevante partnere, forældre, psykolog, socialforvaltning og elev, hvor vi med samlet indsats har elevens trivsel for mål.

Vi har en psykolog ansat på skolen, som vi løbende inddrager i trivselssager, for både medarbejdere og elever. Vores samarbejde med psykologen evalueres løbende.

Sociale fællesskaber i kontaktgrupper/klassen/naturhold
Eleverne indgår i mange forskellige fællesskaber på skolen.

Det tætteste fællesskab er omkring kontaktgruppen.  Kontaktgrupper er ikke sammensat efter noget system hvilket der er bred enighed om er en god ting, fordi eleverne derved har større mulighed for at tale med andre ud over naturhold, klasse og værelsesgrupperne.

Der er indlagt ture og ugentlige møder med kontaktgrupperne. Her undervises i moral, etik, almen dannelse og der tages emner op som sex, mobning, stoffer, attitude og signaler mm.

Denne undervisning profiterer eleverne af, men de efterspørger en sjovere undervisningsform når emnerne tages op. Enten som cases, skuespil mm.

Hver klasse har en klasselærer som har det overordnede ansvar for klassens trivsel, dette gør sig også gældende på naturholdende. Eleverne oplever at de kan gå til klasselæreren. Nogle bruger deres kontaktlærer hvorfor samarbejdet mellem kontakt- og klasselærer vægtes højt.

Handleplan i forbindelse med udfordringer med undervisningsmiljøet

Hvis der konstateres udfordringer med undervisningsmiljøet tages dette op på førstkommende personalemøde og eventuelt bestyrelsesmøde samt, hvis relevant, på kommende elevrådsmøde.

Personalet på HNE 2023

HNE PÅ INSTAGRAM

[insta-gallery id="1"]