Besøgsdag på HNE - Se mere

Inklusion på Helgenæs Naturefterskole

Det handler om at udvikle en efterskolekultur, hvor vi fokuserer på at øge alle elevers deltagelse i fællesskabet på efterskolen, på friluftslinien og i klassen.

Formålet med inklusionsindsatsen på Helgenæs Naturefterskole er gennem tilpasning af læringsmiljøet og arbejdet med de forskellige sociale fællesskaber at give plads til og mulighed for, at flere unge kan være en del af livet på vores efterskole og være aktive deltagere i at danne vores sociale fællesskab.

At udvikle en mere inkluderende efterskole medfører en bevægelse fra et individorienteret perspektiv, hvor det er eleven, der alene er bærer af problemet (eller er problemet) – til et relationelt perspektiv, hvor vi er optaget af mødet mellem elevens behov og skolens indsats. På baggrund af elevernes kompetencer formuleres individuelle mål og elevplaner som evalueres og udvikles 2 gange årligt.

På Helgenæs Naturefterskole tilstræber vi:

 • At vi tilpasser os elevernes forudsætninger for læring og udvikling
 • At de fagligt/socialt svage elever ikke udskilles fra fællesskabet
 • At tilpasse undervisningen så den fremmer alle elevers aktive deltagelse og lyst til at lære
 • At have fleksible, engagerede medarbejdere med faglige kompetencer
 • At efterskolen støtter op om inklusionsindsatsen i samarbejde med forældre og elev.

Helgenæs Naturefterskole har følgende syn på de unge:

 • Unge gør det bedste, de kan
 • Unge ønsker at være en del af et fællesskab
 • Unge søger efter meninger
 • Unge er nysgerrige
 • Unge er aktive
 • Unge tænker i helheder
 • Unge søger tryghed
 • Unge vil tages alvorligt
 • Unge vil gerne høres og ses
 • Unge vil gerne respekteres
 • Unge gør det rigtige, hvis de kan

 

Optagelse på inklusionspladser:

Helgenæs Naturefterskole er en almen efterskole med et antal inklusionspladser. For at blive optaget på en af disse skal den unge eller familien kontakte os med henblik på en optagelsessamtale på skolen. Til samtalen har vi god tid til at tale med den unge, om det som driller, og det der bare kører i olie, om jeres forventninger hjemmefra, om vores forventninger her på HNE, og om hvordan vi bedst muligt sammen kan sikre, at den unge kommer til at trives og udvikle sig positivt hos os. Efter samtalen vurderer vi sammen med jer om det giver mening at fortsætte optagelsesprocessen. Vi vil ofte, før eller efter samtalen, bede om lov til at se eventuelle skoleudtalelser, PPR-udtalelser og øvrige vigtige dokumenter omkring den unge. Dette for at sikre en så kvalificeret optagelsesproces som muligt.

Vi tilbyder primært faglig støtte i undervisningen. På naturholdene og i fritidsdelen skal den unge kunne fungere og trives under almene forhold. F.eks. er det vigtigt, at man kan komme op om morgenen, at man kan omgås andre uden at føle sig forpint, at man kan tolerere leben fra jævnaldrende, at man kan spise ved fællesborde i spisesalen, at man kan trives og fungere på fleremandsværelser, at man selvstændigt har styr på personlig hygiejne, at man kan bede om hjælp, når man har brug for den, at man kan deltage i ture og omlagte dage med begrænset støtte, og at man kan forpligte sig på at overholde skolens regler samt kan stå inde for skolens værdier.

I vores erfaring er et åbent, ærligt og nært samarbejde mellem hjem og skole helt afgørende for den unges trivsel og udvikling. Det er derfor vigtigt, at I hjemme er klar til at holde hænderne under den unge - selv om han eller hun er 'flyttet hjemmefra' på efterskole. Vi kan ikke trylle alene, men sammen med jer, kan vi ofte.

Vi glæder os til at høre fra jer!

HNE PÅ INSTAGRAM