Besøg skolen - Se mere

Inklusion på Helgenæs Naturefterskole

Det handler om at udvikle en efterskolekultur, hvor vi fokuserer på at øge alle elevers deltagelse i fællesskaberne på efterskolen.

Formålet med inklusionsindsatsen på Helgenæs Naturefterskole er gennem tilpasning af læringsmiljøet og arbejdet med de forskellige sociale fællesskaber i klassen, at give plads til og mulighed for, at flere unge kan være en del af livet på vores efterskole og være aktive deltagere i at danne vores sociale fællesskaber. Ved at støtte eleverne i den faglige del af efterskolelivet frigøres elevernes ressourcer til deltagelse i skolens sociale fællesskaber.

At udvikle en mere inkluderende efterskole medfører en bevægelse fra et individorienteret perspektiv, hvor det er eleven, der alene er bærer af problemet – til et relationelt perspektiv, hvor vi er optaget af mødet mellem elevens behov og skolens indsats. På baggrund af elevernes kompetencer formuleres individuelle mål og elevplaner som evalueres og justeres 2 gange årligt.

På Helgenæs Naturefterskole tilstræber vi:

 • At vi tilpasser os elevernes forudsætninger for læring og udvikling
 • At de fagligt/socialt svage elever ikke udskilles fra fællesskabet
 • At tilpasse undervisningen så den fremmer alle elevers aktive deltagelse og lyst til at lære
 • At have fleksible, engagerede medarbejdere med faglige kompetencer
 • At efterskolen støtter op om inklusionsindsatsen i samarbejde med forældre og elev.

Helgenæs Naturefterskole har følgende syn på de unge:

 • Unge gør det bedste, de kan
 • Unge ønsker at være en del af et fællesskab
 • Unge søger efter meninger
 • Unge er nysgerrige
 • Unge er aktive
 • Unge tænker i helheder
 • Unge søger tryghed
 • Unge vil tages alvorligt
 • Unge vil gerne høres og ses
 • Unge vil gerne respekteres
 • Unge gør det rigtige, hvis de kan

 

Optagelse på inklusionspladser:

Helgenæs Naturefterskole er en almen efterskole med et antal inklusionspladser. For at blive optaget på en af disse skal den unge eller familien kontakte os med henblik på en optagelsessamtale på skolen. Til samtalen har vi god tid til at tale med den unge, om det som driller, og det der fungerer godt, om jeres forventninger hjemmefra, om vores forventninger her på HNE, og om hvordan vi bedst muligt sammen kan sikre, at den unge kommer til at trives og udvikle sig positivt hos os. Efter samtalen vurderer vi sammen med jer om det giver mening at fortsætte optagelsesprocessen. Vi vil ofte, før eller efter samtalen, bede om lov til at se eventuelle skoleudtalelser, PPR-udtalelser og andre vigtige dokumenter vedrørende den unge. Dette for at sikre en så kvalificeret optagelsesproces som muligt.

Faglige støttetimer på HNE

Vi tilbyder primært faglig støtte i undervisningen. Støtten tildeles via §25, der tildeler eleven faglig støtte i mere end 9 timer om ugen. Der kan også tildeles faglig støtte under 9 timer om ugen, f.eks. i forbindelse med ordblindhed. Faglig støtte både over og under 9 timer om ugen tildeles via PPR og skal søges gennem elevens grundskoletilbud. Både skole og forældre kan bede om støtte fra PPR. Her kontaktes skoleledelsen på den aktuelle skole i hjemkommunen.

Sociale støttetimer på HNE

Ud over den faglige støtte, er det muligt at få sociale støttetimer med på HNE. Støtten tildeles af hjemkommunen, og søges af forældrene via egen sagbehandler.

HNE har en socialpædagog ansat, som sammen med skolens øvrige personale, varetager den sociale støtte, som vores elever kommer med. Personalegruppen superviceres af skolens tilknyttede psykolog.

Støtten bruges primært til to ting: 1. Forberedende planlægning, struktur og overblik for den unge, og 2. Efterbehandlende samtaler og sparring. Derudover kan der ligge en opgave i et udvidet skolehjemsamarbejde på det sociale område.

Ofte ligger en del af støtten fast, f.eks. med en enkelt eller to planlagte samtaler om ugen, afhængigt af antallet af støttetimer, som den unge kommer med. En anden del af støtten spares op til akutte situationer og til anvendelse i forbindelse med ture og lejrskoler. Her er der normeret ekstra personale for at understøtte elevens trivsel.

Det er vores erfaring at den sociale støtte gør en positiv forskel for elever, som i nuværende skoletilbud, hjemme eller i fritidslivet, møder særlige udfordringer af social eller personlig karakter. Det er en stor opgave at starte på efterskole for alle unge, for den kræver at de skal tilpasse sig nye rammer i både faglige, sociale og personlige kontekster. Det kan være en voldsom omvæltning, og det er afgørende, at man kan mærke og kommunikere sine egne grænser, dosere sin energi samt række ud og bede om hjælp ved behov. Vi ser ofte, at de særligt udfordrede unge ‘står på tæer’ i den første tid på efterskolen. De møder udfordringerne med alt og mere end de har på kontoen, og over en periode brænder de ud, ofte med dårlig trivsel og frafald til følge. Den sociale støtte skal være med til at forhindre dette.

Hvis den unge møder særlige udfordringer i forhold til at indgå i sociale sammenhænge, f. eks. bede om hjælp, afstemme sig i konteksten, danne sig internt overblik og struktur, regulere følelser og andre ‘bump på vejen’, der har betydet, at en særlig opmærksomhed har været nødvendig i grundskolen (specialklasse, kontakt med PPR, støttetimer mm), kan det være afgørende for om efterskolelivet lykkes for den unge, at få støtte og guidning af personale, som ved hvori udfordringerne består, og som har erfaring med at hjælpe unge tilrette i efterskolelivet.

Det er en misforståelse, at sociale og personlige udfordringer forsvinder i nye omgivelser. En ‘frisk start’ og nye omgivelser skaber ikke nye ressourcer og kompetencer hus den unge, tværtimod. Nissen flytter altid med.

Samlende er HNE's inklusionstilbud således primært af faglig karakter, og særlig støtte kan ikke tilbydes i skolens fritidsdel, ud over det omfang eleven måtte medbringe sociale støttetimer fra hjemkommunen. Den sociale støtte er primært skemalagt, og der kan ikke gives løbende støtte over dagen. Der kan ikke gives støtte til personlig pleje og deltagelse i skolens aktiviteter og fritidsliv.

På naturholdene og i fritidsdelen forventes den unge at kunne fungere og trives under almene forhold. F.eks. er det vigtigt, at man kan komme op om morgenen, at man kan omgås andre uden at føle sig forpint, at man kan tolerere leben fra jævnaldrende, at man kan spise ved fællesborde i spisesalen, at man kan trives og fungere på flermandsværelser, at man selvstændigt har styr på personlig hygiejne, at man kan bede om hjælp, når man har brug for den, at man kan deltage i ture og omlagte dage med begrænset støtte, og at man kan forpligte sig på at overholde skolens regler samt kan stå inde for og udleve skolens værdier.

I vores erfaring er et åbent, ærligt og nært samarbejde mellem hjem og skole helt afgørende for den unges trivsel og udvikling. Det er derfor vigtigt, at I hjemme er klar til at holde hænderne under den unge - selv om han eller hun er 'flyttet hjemmefra' på efterskole. Vi kan ikke trylle alene, men sammen med jer, kan vi ofte.

Vi glæder os til at høre fra jer!

HNE PÅ INSTAGRAM

[insta-gallery id="1"]