Besøgsdag på HNE - Se mere

Sammendrag af evaluering af skoleåret 2021/2022 – 2022/2023

 

Helgenæs Naturefterskole er en almen efterskole med plads til 75 elever fordelt på 4 forskellige linjefag: nordisk friluftsliv, jagt, fiskeri og islandske heste. Ud over deres linjefag har eleverne mulighed for at vælge mellem en lang række af valgfag, som enten komplementerer deres linjefagsvalg eller giver dem mulighed for at afprøve helt nye faglige interesser.

Mange elever vælger HNE på grund af deres linjefagsinteresse. Efterskolens elevgruppe er som følge af de meget forskelligartede linjefag yderst varieret – dette er en af skolens styrker.

 

På Helgenæs Naturefterskole evalueres løbende igennem skoleåret og ved skoleårets afslutning.

Eleverne evaluerer skriftligt ved afslutning af et skoleår. Desuden evalueres der mundtligt i kontaktgrupper, ligesom undervisningen i de enkelte fag vurderes løbende både skriftligt og mundtligt. Lærergruppen evaluerer mundtligt løbende i forbindelse med lærermøder. Disse ligger i referater fra P – M møder i Skoleplan.

 

Generelt:

Skoleåret 2021/2022 var et godt år på HNE, men også et år, hvor Covid19 igen spillede en rolle. Dog i mindre grad med en kort nedlukning i januar 22. Da de kom tilbage havde vi en lang periode hvor elever og personale blev smittet med covid 19. Heldigvis var alle immune inden rejsen til Norge som krævede immunitet. Eleverne giver overordnet, som sidste år, i deres evaluering udtryk for, at de oplevede et efterskoleår hvor det forpligtende og rummelige fællesskab var stærkt og især stod sin prøve i forbindelse med vinterens komme, mørke dage og friluftsture. Desuden fællesrejser. Deres fællesskab og tilhørsforhold til skolen og skolens ansatte var stærkt. Dette gives udtryk for både af elever og forældre i overvejende grad.

Evalueringen viste at eleverne oplevede en lærergruppe, som var til stede, engagerede og havde lyst til at drive efterskole sammen med dem, både på rejser og ture, i undervisningen og i fritiden.

 

Værdigrundlag:

Udmøntningen af skolens værdigrundlag afspejler sig primært i den tilgang, vi har til eleverne og vores væren i og forvaltning af naturen. Vi tror på og har en grundlæggende tillid til, at alle eleverne vil andre det godt. Vi tror på, at vi med dialog, respekt og øget forståelse af hinanden, kan løse problemer og konflikter eleverne imellem.

Skolens værdigrundlag kommer også til udtryk gennem det relations arbejde, vi dagligt laver med eleverne. Det er et dagligt fokuspunkt, at hver enkelt elev skal mødes med omsorg og respekt, så der tages hensyn til de forskelligheder og forudsætninger, hver enkelt elev kommer med. Der arbejdes desuden målrettet på forståelse for forskellighed, engagement og ansvarlighed, så vi skaber et forpligtende og rummeligt fællesskab. Dette er der i særdeleshed arbejdet med i vores kontaktgrupper, hvor der er arbejdet med emner som moral, etik, almen dannelse, mobning, sex, attitude, signaler og meget andet. Vi ser hører og giver eleverne og hinanden betydning.

Eleverne er overvejende tilfredse med deres kontaktgruppe og den måde der arbejdes med det nære fællesskab i grupperne. Nogle efterspørger anderledes samværsformer, flere ture og arbejde med cases.

 

Fællesskabet har i skolens værdiggrundlag en central placering. Adspurgt ”I hvor høj grad har du følt dig som en del af et fællesskab på skolen?” svarer langt hovedparten, at de ”I høj grad” eller ”I nogen grad” har følt sig som en del af et fællesskab.

Evalueringen viste os, at eleverne vægter det store fællesskab meget højt, og et af de steder det især er i højsæde, er vores fællesture, hvor hele skolen er afsted sammen.

Skoleåret 2021-2022  var Bornholm destination for en stor fælles tur, hvor alle elever var afsted samlet i længere tid. I 2022-2023 var vi i Thy. Den store vinterfjeldstur blev også i 2022 endelig mulig igen. Til stor tilfredshed for alle.

 

Nogle af de kvaliteter og værdier eleverne fremhæver i evalueringen at have fået med fra deres efterskoleophold viser os, at vi i høj grad er lykkes med vores arbejde ud fra vores værdigrundlag.

Et udpluk af svarene kommer her:

Jeg har fået venner for livet, venner i hele Danmark, ja endda uden for Danmarks grænser.

Jeg tør stå ved mig selv.

Det er ok at være ked af det, og vise det.

Jeg er blevet mere åben og hviler mere i mig selv.

Jeg er blevet klogere på hvem jeg selv er.

Jeg er blevet mere selvstændig.

Sammenholdet.

Jeg har lært en masse om naturen.

Jeg har lært at sætte meget mere pris på naturen.

Jeg har flyttet nogle grænset, prøvet ting jeg aldrig troede jeg kunne.

Bedre til at møde nye mennesker

Været sammen med andre unge mennesker, som er og tænker helt anderledes end jeg selv gør.

 

Undervisningen og hverdagen:

Undervisningen er evalueret og viser en generel tilfredshed med skolens måde at strukturere skolens hverdag. Størstedelen af eleverne er tilfredse med variationen i hverdagen og mængden af og placeringen af naturfags- og valgfagstimerne. En del elever efterspurgte flere tilbud om aktiviteter om eftermiddagen og aftenen året før. Dette har vi gjort i første halvår af 2022-2023. Det er dog nogle gange svært at motivere eleverne til at komme.

 

Største delen af elevene har været tilfredse med det faglige udbytte af skoleåret, og mener der har været tilpas med udfordringer i de boglige fag. En lille procentdel mener der har været for få udfordringer og en tilsvarende lille procentdel mener der har været for mange. Sådan er det næsten hvert år. Vi forsøger at få løftet det til et passende niveau for alle – gennem pædagogiske strategier.

Mange af eleverne fremhæver at nedlukningsperioden har gjort dem mere introverte og mere trætte. De trænes i højere grad i sociale sammenhænge og relationer, nu efter flere års perioder med nedlukninger.

 

 

Konklusion og opfølgningsplan:

Vi kan på baggrund af årets løbende evaluering og den afsluttende evaluering konstatere, at vi lykkedes med at arbejde med de unge mennesker med udgangspunkt i vores værdigrundlag. Vi ser, hører og giver dem betydning. Eleverne fremhæver værdier som ligger i tråd med vores værdigrundlag, særligt med henblik på fællesskabet og naturen. Der er en efterspørgsel på at være alle elever fælles på vores efterårstur, hvilket vi vil afprøve i det kommende skoleår, og efterfølgende evaluere på.

En del af eleverne pegede tidligere på, at de gerne vil have tilbud om flere aktiviteter om eftermiddagen, som ikke er obligatoriske, dette har vi haft fokus på men kan konkludere at flere derved – ikke – møder op. Vi har derfor med succes fundet en passende mængde aktiviteter med og uden protokol fremmøde.

 

Generelt omkring skolens plan for evaluering af  det samlede undervisningstilbud

Vi evaluerer løbende elevernes udbytte af undervisningen, fx ved hjælp af tests og prøver på Clio Online, de frivillige prøver på testogprover.dk (terminsprøverne i januar), i forbindelse med skriftlige opgaver og andre afleveringer (fx produktion af kortfilm, podcasts mv) over året, som kan returneres med karakter og feedback samt i forbindelse med mundtlige fremlæggelser, der efterfølgende evalueres.

Derudover inviteres alle elever og deres forældre til en faglig skolehjemsamtale i efteråret, hvor alle faglærere er til stede og giver feedback i forhold til elevens standpunkt og læringsmål.

Kontaktlæreren afholder en til tre årlige samtaler med hver enkelt elev, hvor elevens egne ønsker i forhold til faglige udviklingsområder diskuteres. Det kunne fx være et særligt fokus for eleven om at blive stærkere i mundtlig engelsk eller retstavning. Dette tages til referat. Herefter informerer kontaktlæreren den/de relevante faglærere, som støtter elever i de valgte fokusområder. Kontaktlæreren og eleven vender tilbage til referatet flere gange over året og evaluerer og justerer ønsker om målsætninger.

Elevernes aktuelle individuelle standpunkter og niveau som gruppe diskuteres blandt faglærerne i fagteamet, og årsplanen justeres herefter.

Der gives standpunktskarakterer i november, terminsprøvekarakterer i januar og års- samt prøvekarakterer i juni. Lærerkollegiet og ledelsen forholder sig efter skoleårets afslutning til årgangens gennemsnit, og diskuterer indsatsområder, justeringer og praksis fremadrettet.

Vi arbejder helt konkret med følgende to processtyringsredskaber i målsætning og evaluering med eleverne:

I planlægning: Hvorfor gør vi det? - Hvordan vil vi gøre det? - Hvornår er det opnået?

Konkret i praksis: Hvad er mit mål? - Hvor langt er jeg nået? - Hvad er næste skridt?

Ved årets afslutning evaluerer ledelsen, på baggrund af ovenstående, det samlede undervisningstilbud, som udmønter sig i en opfølgningsplan for kommende skoleår. Denne opfølgningsplan indeholder punkter til årets praktiske planlægning; skemalægning, fagfordeling, ansættelser mm.

HNE PÅ INSTAGRAM