Besøgsdag på HNE - Se mere

Sammendrag af evaluering af skoleåret 2019-2020

Helgenæs Naturefterskole er en almen efterskole med plads til 75 elever fordelt på 4 forskellige linjefag: nordisk friluftsliv, jagt, fiskeri og islandske heste.

Ud over deres linjefag har eleverne mulighed for at vælge mellem en lang række af valgfag, som enten komplementerer deres linjefagsvalg eller giver dem mulighed for at afprøve helt nye faglige interesser.
Mange elever vælger HNE på grund af deres linjefagsinteresse. Efterskolens elevgruppe er som følge af de meget forskelligartede linjefag yderst varieret – dette er en af skolens styrker.
På Helgenæs Naturefterskole evalueres løbende igennem skoleåret og ved skoleårets afslutning.
Eleverne evaluerer skriftligt ved afslutning af et skoleår. Desuden evalueres der mundtligt i kontaktgrupper, ligesom undervisningen i de enkelte fag vurderes løbende både skriftligt og mundtligt. Lærergruppen evaluerer løbende mundtligt i forbindelse med lærermøder.

Generelt
Skoleåret 2019/2020 var et godt år på HNE, men også et år, hvor Covid19 satte sit præg på foråret 2020. Eleverne giver overordnet i deres evaluering udtryk for, at de oplevede et efterskoleår hvor det forpligtende og rummelige fællesskab var stærkt og især stod sin prøve under Covid19 nedluning. Elevernes måde at vende tilbage til skolen på, viste os, at deres fællesskab og tilhørsforhold til skolen og skolens ansatte var stærkt og de sidste 6 uger af skoleåret, hvor eleverne igen var tilbage på skolen, var overvejende præget af stor glæde.

Evalueringen viste at eleverne oplevede en lærergruppe, som var til stede, engagerede og havde lyst til at drive efterskole sammen med dem, både før, under og efter nedlukningsperioden.

Værdigrundlag
Udmøntningen af skolens værdigrundlag afspejler sig primært i den tilgang, vi har til eleverne og vores væren i og forvaltning af naturen. Vi tror på og har en grundlæggende tillid til, at alle
eleverne vil andre det godt. Vi tror på, at vi med dialog, respekt og øget forståelse af hinanden, kan løse problemer og konflikter eleverne imellem.

Skolens værdigrundlag kommer også til udtryk gennem det relations arbejde, vi dagligt laver med eleverne. Det er et dagligt fokuspunkt, at hver enkelt elev skal mødes med omsorg og respekt, så der tages hensyn til de forskelligheder og forudsætninger, hver enkelt elev kommer med. Der arbejdes desuden målrettet på forståelse for forskellighed, engagement og ansvarlighed, så vi skaber
et forpligtende og rummeligt fællesskab. Dette er der i særdeleshed arbejdet med i vores kontaktgrupper, hvor der er arbejdet med emner som moral, etik, almen dannelse, mobning, sex,
attitude, signaler og meget andet.

Eleverne er overvejende tilfredse med deres kontaktgruppe og den måde der arbejdes med det nære fællesskab i grupperne. Nogle efterspørger anderledes samværsformer, flere ture og eksempelvis
arbejde med cases.

Fællesskabet har i skolens værdiggrundlag en central placering. Adspurgt ”I hvor høj grad har du følt dig som en del af et fællesskab på skolen?” svarer langt hovedparten, at de ”I høj grad” eller ”I nogen grad” har følt sig som en del af et fællesskab.

Evalueringen viste os, at eleverne vægter det store fællesskab meget højt, og et af de steder det især er i højsæde, er vores fællesture, hvor hele skolen er afsted sammen.
Skoleåret 2019-2020 var der en stor fælles tur, hvor alle elever var afsted samlet i længere tid, nemlig vores vintertur til Norge. Derudover er der flere mindre ture i løbet af året hvor også alle er afsted. I september var størstedelen af skolens elever afsted sammen, men vores projektorienterede 10. klasses linje Global Nature var afsted på deres egen tur.

Evalueringen af denne prioritering var, at eleverne på Global Nature havde været overvejende tilfredse med deres tur, men der var et ønske om at være med på den fælles tur også. Dette vil vi medtage i vores planlægning af skoleåret 2020-2021.

Nogle af de kvaliteter og værdier eleverne fremhæver i evalueringen at have fået med fra deres efterskoleophold viser os, at vi i høj grad er lykkes med vores arbejde ud fra vores værdigrundlag.
Et udpluk af svarene kommer her:
Jeg har fået venner for livet, venner i hele Danmark, ja endda uden for Danmarks grænser.
Jeg tør stå ved mig selv.
Det er ok at være ked af det, og vise det.
Jeg er blevet mere åben og hviler mere i mig selv.
Jeg er blevet klogere på hvem jeg selv er.
Jeg er blevet mere selvstændig.
Sammenholdet.
Jeg har lært en masse om naturen.
Jeg har lært at sætte meget mere pris på naturen.
Jeg har flyttet nogle grænset, prøvet ting jeg aldrig troede jeg kunne.
Bedre til at møde nye mennesker
Været sammen med andre unge mennesker, som er og tænker helt anderledes end jeg selv gør.

Undervisningen og hverdagen
Undervisningen er evalueret og viser en generel tilfredshed med skolens måde at stukturer skolens hverdag på. Størstedelen af eleverne er tilfredse med variationen i hverdagen og mængden af og placeringen af naturfags- og valgfagstimerne. En del elever efterspørger flere tilbud om aktiviteter om eftermiddagen og aftenen. Dette vil vi have mere fokus på i planlægningen af det kommende skoleår.
Størstedelen af elevene har været tilfredse med det faglige udbytte af skoleåret, og mener der har været tilpas med udfordringer i de boglige fag. En lille procentdel mener der har været for få udfordringer og en tilsvarende lille procentdel mener der har været for mange.

Mange af eleverne femhæver nedlukningsperioden som en svær periode at gå i skole i, men der er overvejende tilfredshed med det faglige udbytte i ugerne med online undervisning. Evalueringen viste os, at det er vigtigt at elevene øver at deltage i online undervisning inden en nedlukning. En del oplevede det som svært at komme i gang med den nye måde at gå i skole på. Dette vil vi medtænke i fremtiden, og sikre os at alle elever har prøvet at tilgå de medier vi anvender i onlineundervisningen.

Konklusion og opfølgningsplan
Vi kan på baggrund af årets løbende evaluering og den afsluttende evaluering konstatere, at vi lykkedes med at arbejde med de unge mennesker med udgangspunkt i vores værdigrundlag. Eleverne fremhæver værdier som ligger i tråd med vores værdigrundlag, særligt med henblik på fællesskabet og naturen. Der er en efterspørgsel efter at være alle elever fælles på vores efterårstur, hvilket vi vil afprøve i det kommende skoleår, og efterfølgende evaluere på. En del af eleverne peger på, at de gerne vil have tilbud om endnu flere aktiviteter om eftermiddagen, dette vil vi have mere fokus på i  kommende skoleår og evaluere på løbende.

En af de afgørende faktorer i skoleåret 2019-2020 var nedlukningen grundet Covid19. Det var en situation vi ikke kunne være forberedt på. Der er sandsynlighed for at det kommende skoleår også vil blive præget her af, hvorfor vi vil forsøge at være på forkant. Vi vil medtænkte det i vores undervisning allerede fra start, og forberede eleverne på en eventuel periode med onlineundervisning. Dette vil vi i tilfælde af nedlukning evaluere på løbende.

HNE PÅ INSTAGRAM