Besøg skolen - Se mere

Antimobbestrategi HNE 2023

På HNE arbejder vi for at:

Alle elever har ret til at være en del af positive, faglige og sociale læringsfællesskaber – ingen skal opleve mobning eller lignende. Ved lignende forstås at skolen, om muligt, skal reagere allerede inden der er tale om decideret mobning.

Alle børn og unge deltager – og inkluderer hinanden – i fællesskaber

Alle handler, når de er bekendt med eller vidne til mobning

Forebygge mistrivsel og mobning gennem en tidlig og rettidig indsats

 

Hvad er mobning?

Mobning er et gruppefænomen

Foregår i og omkring et gruppefælleskab – både off- og online

Kan være en måde at skabe et fællesskab på

Kan ikke udelukkende tillægges enkelte individer

Mobning omfatter udstødelseshandlinger

Udstødelseshandlingerne bærer præg af eksklusion og fornedrelse

Handlingerne har ofte en systematik

Mobning kan være direkte eller indirekte

Mobning kan komme til udtryk ved synlig, direkte forfølgelse

Mobning kan også komme til udtryk ved den mere tavse, skjulte udelukkelse

Mobning foregår i en formel social sammenhæng, som man ikke kan trække sig fra

  • Fordi det er en del af skolen
  • Fordi den sociale sammenhæng er en forudsætning for at være en del af fællesskabet – f.eks.klubber, idrætsforeninger eller digitale rum

 

Hvad er digital mobning?

Kendetegn på digital mobning er at:

Mobningen kan foregå døgnet rundt – der er ikke noget fristed

Beskeder og billeder kan blive delt hurtigt og blive set af mange hurtigt

Mobningen kan foregå anonymt

Mobningen kan foregå i lukkede grupper – også usynlige for voksne

Kropssproget mangler

Mobningen sker lokalt, men kan inddrage tilskuere fra nær og fjern

Magtubalancer forstærkes i det digitale rum – og voksne er ikke til stede

 

Målet med vores antimobbestrategi

På HNE vil vi fremme trivsel og forebygge mobning gennem en tidlig og rettidig indsats for trivsel mod mobning.

Ud over skolens generelle værdiregelsæt vil vi med en aktiv og god antimobbestrategi dagligt arbejde med at sikre trivsel og inkluderende fællesskaber for alle.

Gennem daglige observationer af elevtrivsel og arbejdet med elevsamtaler, forældresamarbejde og personalesamarbejde følger vi kontinuerligt elevernes trivsel og udvikling.

 

Forebyggelse og bekæmpelse af mobning på HNE

Forebyggelse af mobning sker gennem en tidlig og rettidig indsats i et samarbejde med forældrene.

Vi har fokus på at opbygge inkluderende lærings- og elevfællesskaber, der kan være med til at forebygge, at mobning opstår.

Målet er, at skolen forebygger og reducerer mobning – også digitalt – i videst muligt omfang og samtidig øger elevernes generelle trivsel og muligheder for at deltage i trygge læringsfællesskaber. Det gør skolen ved f.eks. at arbejde med følgende indsatser og anbefalinger:

 

Elevrådet

Elevrådet deltager i udarbejdelsen af skolens antimobbestrategi og formidler det fællesskabsorienterede mobbesyn til alle børn og unge på skolen

Elevrådet medvirker til at udbrede kendskabet til antimobbestrategien, sige fra over for mobning og opfordre elever til at involvere voksne ved problemer med mobning og ensomhed

Elevrådet er med til at sætte fokus på trivsel, inkluderende fællesskaber og mobning på HNE og herunder gøre opmærksom på gode omgangsformer fysisk såvel som online

 

Det pædagogiske personale

Det pædagogiske personale har en anerkendende tilgang til børn og unge og kan sætte sig ind i deres perspektiv

Det pædagogiske personale samarbejder med skolens andre aktører i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til elevernes mangfoldighed.

Det pædagogiske personale deltager i et samarbejde med ledelsen i udarbejdelsen af skolens antimobbestrategi med klare retningslinjer for, hvordan skolen handler forebyggende og i tilfælde af en konkret mobbesag

Det pædagogiske personale formulerer sammen med eleverne mål for den enkelte klasse vedr. fællesskab og trivsel og dermed organiserer undervisningen sådan, at elevernes samarbejde og trivsel understøttes. Herunder skal der også være fokus på digital dannelse.

Det pædagogiske personale benytter metoder med udgangspunkt i en kvalificeret viden om og kompetencer til at styrke trivsel, forebygge og intervenere mod mobning med udgangspunkt i et inkluderende børnesyn og det fællesskabsorienterede mobbesyn, som inddrager børn og unge som aktive medspillere mod mobning

Det pædagogiske personale skal have fokus på skabe og fastholde fælles værdier samt deres indbyrdes adfærd
Det pædagogiske personale inddrager ledelsen og forældrene på skolen, hvis der er bekymring for, at der foregår mobning, eller der er børn og unge, som står uden for fællesskabet

 

Forældrene

Forældre er opmærksomme på, at de selv er rollemodeller for deres børn

Forældrene tager ansvar og engagerer sig i hele elevgruppens trivsel og motiverer deres egne børn til at have øje for alle i børnefællesskaberne

Forældrene medvirker til at understøtte inkluderende fællesskaber ved i hjemmet at sætte fokus på diversitet

Forældrene støtter deres børn i at løse og håndtere konflikter med jævnaldrende og vurdere, hvornår en voksen skal inddrages. Herunder skal forældrene også inddrage skolens personale

Forældrene er nysgerrige og taler løbende med deres barn om, hvordan de bruger de sociale medier på en god og respektfuld måde

 

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen prioriterer skolens trivselsindsatser højt

Skolebestyrelsen sikrer sig, at der udarbejdes et værdiregelsæt og antimobbestrategi, hvor skolens aktører inddrages. Der skal være klare retningslinjer for, hvordan skolen handler i tilfælde af mobning. Desuden sikrer skolebestyrelsen sig, at værdiregelsæt og antimobbestrategi løbende revurderes

Skolebestyrelsen skal i samarbejde med skolens personale igangsætte indsatser og aktiviteter, som medvirker til at inddrage sårbare familier og skabe et uformelt og konstruktivt samarbejde

 

Ledelsen

Ledelsen samarbejder om at skabe inkluderende fællesskaber, hvor der er plads til elevernes diversitet. Derfor skal der løbende arbejdes med at skabe og fastholde fælles værdier, som er udgangspunktet for personalegruppens holdninger og handlinger i forhold til at skabe og fastholde en inkluderende skole- og klassekultur. Herunder prioriterer ledelsen, at hele personalegruppen løbende reflekterer over egen og kollegers praksis i forhold til arbejdet med at styrke en inkluderende skole- og klassekultur

Ledelsen tager ansvaret for, at antimobbestrategien bliver udarbejdet i fællesskab med skolens aktører, og at den også indeholder overvejelser om håndtering af digital mobning

Ledelsen tager ansvar for, at alle klasser formulerer mål omkring klassefællesskab og trivsel. Herunder fokuseres der på fælles retningslinjer i personalegruppen for klasseledelse, som kan skabe trygge klassefællesskaber. Eks. arbejdes der også med digital dannelse og god digital adfærd

Ledelsen prioriterer, at ressourcepersoner uddannes og trænes i at udbrede og forankre viden om mobning og digital dannelse samt redskaber til forebyggelse og intervention mod mobning, så der sikres at hele personalegruppen er opdateret her inden for

 

Håndtering af mobning

Mobning er et socialt fænomen, hvorfor omdrejningspunktet er kulturen i elevernes fællesskaber i skolen og i fritiden – herunder kulturen i skolens rum. Indsatser skal tage udgangspunkt i de sociale dynamikker, interaktioner og diskurser, som er medvirkende til at sætte rammerne for kulturen på skolen og de fællesskaber, eleverne går ind og ud af.

Håndtering af mobning kan tage udgangspunkt i nedenstående 4 trin, når der vurderes, at der er tale om mobning:

Lytte til aktørernes perspektiver og på den måde åbne sagen fra flere vinkler

Beskrive og analysere processerne: Det sociale portræt af klassen eller gruppen tegnes

Initiativer og tiltag igangsættes på baggrund af det sociale portræt

Herefter støttes den eller de udsatte elever, som har været udsat for mobning, i den igangværende proces.

Skolen benytter sig af midlertidige indsatser, som skal standse mobningen her og nu, indtil den mere egnede og langsigtede handleplan træder i kraft, og indsatserne i den er begyndt at virke. Begge dele er vigtige og nødvendige.

 

Handleplan og procedure ved mobning

Undervisningsmiljøloven sikrer, at der bliver udarbejdet en handleplan senest 10 arbejdsdage efter, at der er konstateret problemer med det psykiske miljø inden for elev- og/eller lærings- fællesskabet – og herunder tilfælde af mobning.

Handleplanen skal indeholde en kortlægning, hvor problemet belyses fra flere perspektiver. Her skal der tages stilling til, hvem de involverede er, og hvordan mobningen effektivt bliver stoppet. De relevante aktører skal inddrages. Herefter opstilles der mål og tiltag i forhold til den pågældende mobbesag, som efter aftalt tid skal evalueres og følges op på.

Problemer vedrørende mobning eller lignende er ikke ens, hvorfor handleplanen udarbejdes efter den aktuelle situation og børnegruppen. Foranstaltningerne i handleplanen kan være kort- og/eller langsigtede og både tage udgangspunkt i et skole-, klasse- og individniveau. Skolen vurderer hvilke tiltag, der bedst løser problemerne i det konkrete tilfælde.

Oplever elever og deres forældre ikke, at der bliver taget ordentlig hånd om situationen, har de mulighed for at klage. Det kan være, hvis skolen ikke har en antimobbestrategi, eller hvis de oplever, at der bliver reageret utilstrækkeligt ved det konkrete tilfælde af mobning. Klagen kan sendes til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

2023 Personalet på HNE

Kilder:

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/316

Børn og Unge, Aarhus Kommune
https://www.aarhus.dk/media/62056/bilag-11-aarhus-kommunes-antimobbestrategi-for-skoler.pdf

HNE PÅ INSTAGRAM

[insta-gallery id="1"]