Regelsæt for elever ved Helgenæs Naturefterskole

Reglerne er til for at beskytte eleverne i Fællesskabet.

Derfor skal alle tilfælde af overtrædelser nøje blotlægges inden sanktioner træder i kraft.

Vi vil gerne give opbakning og chancer til eleverne, men vil have velvilje den anden vej.

Regelsæt
Formålet med reglerne er, at beskytte eleverne i fællesskabet. Alle tilfælde af overtrædelser bliver vurderet/undersøgt nøje af skolens kontaktlærer og ledelse, inden eventuelle sanktioner træder i kraft.

Følgende overtrædelser er for eksempel ikke i tråd med skolens værdier og tillades ikke:

 • Natterend
 • Rygning
 • Hærværk og vandalisme
 • Mobning
 • Slagsmål, voldelig og truende adfærd
 • Gentagende tilfælde af dårlig opførsel, groft sprog, trusler m.m.
 • Udeblivelse fra aktiviteter med mødepligt
 • Forlader man skolen uden at følge skolens procedure herfor.
 • Besiddelse og eller brug af farlige eller ulovlige genstande.
 • Sex på skolen

Hvis eleven er involveret i nogle af ovenstående eller lignende hændelser, vil forældrene blive kontaktet.
Sker dette flere gange vil forældrene blive indkaldt til samtale på skolen med skolens ledelse og kontaktlærer, for sammen at overveje om man ønsker at forsætte samarbejdet.
Forsætter eleven herefter med at bryde skolens regler, er skolen i sin fulde ret til at afbryde elevens ophold uden yderligere varsel.
Grove overtrædelser som f.eks. de der er listet herunder, kan gøre at man mister retten til at være elev på skolen, med øjeblikkelig varsel:

 • Tyveri
 • Vold
 • Indtagelse af euforiserende stoffer
 • Indtagelse af alkohol
 • Øvrige grove overtrædelser

Ved alene mistanke eller tvivl om indtagelse af euforiserende stoffer foretages dertil egnede tests her på skolen. Er testen positiv bliver eleven sendt hjem og har mulighed for at få foretaget kontrollerende test hos egen læge. Viser testen stadig at testen er positiv afsluttes opholdet.

Er testen negativ forsætter eleven på skolen, men skolen kan pålægge eleven at deltage i test resten af året.

Er skolen ikke i tvivl om elevens indtagels af euforiserende stoffer eller alkohol foretages ikke tests, og skolen vil træffe beslutning om afslutning af elevens ophold efter sædvanlig procedure ved øvrige grove overtrædelser – se umiddelbart herunder.

I forbindelse med øvrige grove overtrædelser, bliver forældrene straks informeret pr. telefon om begrundelsen for hjemsendelsen af eleven. Forældre og elev har, hvis de ønsker det, ret til at blive hørt og få begrundelsen gentaget indenfor en uge efter hjemsendelsen, men vi gør opmærksom på, at det i sidste ende alene er skolen der vurderer og afgør om eleven har mistet retten til at være elev på skolen.

Som elev og forældre har man pligt til at følge og orientere sig indgående om skolens regler.

Skolens regler fremgår desuden af skolens hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at de oplistede forhold ikke er udtømmende og disse må betragtes som eksempler.

Skolen forbeholder sig i øvrigt ret til at afbryde et skoleophold hvis man på skolen oplever og vurderer at eleven eller dennes forældre/værge ikke samarbejder med skolen eller på anden vis modarbejder skolens ansatte i deres virke. Alle forventes at handle loyalt i tråd med skolens holdninger og værdier.

Sygemelding
Sker 08.00 til skolemor Hanne. Man møder op fysisk. Og man indkvarteres på sygestue.

Sygemelding gælder hele dagen, aften og den følgende nat.

Raskmelding sker på samme måde næste morgen til vagtlæreren eller forstander/viceforstander.

Mad under sygemelding
Værelseskammerater sørger for mad og drikke til den syge elev samt at bringe brugt service etc. tilbage til køkkenet.

Syg mere end to dage
Forældre kontaktes og eleven sendes hjem med bus eller hentes af forældre.

Ved gentagne sygemeldinger kaldes eleven til samtale og forældre kontaktes.

Badning på HNE
I sommerhalvåret fra 1/4 til 30/6 og fra 1/8 – 1/10

 • Må eleverne bade i havet udfor skolen, uden opsyn af skolens ansatte. Når forældrene har givet skriftlig tilladelse hertil.

Ved badning er man forpligtet til at følge skolens anvisning omkring reglerne for badesikkerhed:

 • Man må ikke springe i vandet fra badebroen-vanddybden tillader det ikke
 • Man må kun bade inden for det område hvor der er markeret med røde bøjer, der er udsat i vandet ud for skolen
 • Man må kun bade hvis man er sund og rask
 • Man skal gå op af vandet inden man begynder at frys
 • Man må ALDRIG bade alene
 • Man må KUN bade selv hvis man forinden har aflagt svømmeprøve på skolen og har fået HNE-svømmebevis
 • Man skal altid bade to og to.

I vinterhalvåret bades der KUN hvis man forud for badningen har modtaget kyndig vejledning og under opsyn af lærer med bestået livredder bassin- og eller søsportsprøve.

HNE PÅ INSTAGRAM