Besøg skolen - Se mere

Tysk på Helgenæs Naturefterskole

Indholdsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål.

Formål: Formålet med undervisningen for faget tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Mål, delmål, slutresultat: Undervisningen skaber rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.

Undervisningen giver eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.

Tyskfaget forbereder eleverne til folkeskolens 9. og 10. klasses afgangsprøver.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Kommunikative færdigheder:

 • Forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer af talt tysk om centrale og nære emner
 • Læse og forstå hovedindholdet og væsentlige detaljer i forskellige typer skrevet tekst inden for centrale og nære emner
 • deltage i samtale om centrale og nære emner
 • Redegøre for hovedindholdet og væsentlige detaljer i forbindelse med centrale og nære emner på baggrund af forskellige typer tekst, lyd og billeder og personlige erfaringer
 • Udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog om centrale og nære emner.

Sprog og sprogbrug:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Udtrykke sig med en udtale og intonation, der gør sproget klart og forståeligt
 • Udtrykke sig med et grundlæggende ordforråd inden for centrale og nære emner
 • Anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk
 • Anvende relevante lytte- og læsestrategier
 • Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse
 • Anvende grundlæggende sprogbrugs- og retstavningsregler, så kommunikationen lykkes.

Sprogtilegnelse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Vide, hvordan man bedst tilegner sig tysk
 • Udnytte viden om ligheder mellem tysk og andre sprog
 • Vælge relevante lytte- og læsestrategier
 • Vælge relevante kommunikationsstrategier
 • Udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk i og uden for skolen, heriblandt ved hjælp af internettet
 • Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og i forbindelse med netværk
 • Uddrage og anvende informationer af forskellige typer tekster
 • Vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder it-baserede udtryksformer, der understøtter det sproglige udtryk
 • Vælge relevante skrivestrategier, herunder anvendelse af viden om skriveprocessens faser
 • Anvende ordbøger, grammatiske oversigter, stave- og grammatikkontrol.

Kultur- og samfundsforhold:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande drage sammenligninger mellem tysksprogede kulturer og egen kultur anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med tysktalende vise forståelse for andres levevis og deres kulturer.

Tyskfaget er et kommunikativt fag, hvor eleverne skal opøve evner i at samarbejde, danne holdninger, acceptere og respektere forskellighed - også i forhold til et tyskfagligt udgangspunkt. I tysk er 9. og 10. klasse samlet på et hold.

HNE PÅ INSTAGRAM

[insta-gallery id="1"]