Besøg skolen - Se mere

Engelsk på Helgenæs Naturefterskole

Indholdsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål.

Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse samt forståelse af egen kultur.

På baggrund af ovennævnte skal eleverne derfor arbejde med følgende:

Sprogtilegnelse:

 • Strategier, der fremmer mundtlig kommunikation
 • Læse- og lyttestrategier i forbindelse med tekstarbejde
 • At læse tekster, som giver information, inspiration og oplevelser
 • At forstå og bearbejde forskellige typer af billedtekster, blandt andet tv- og videoprogrammer
 • Forskellige medier, herunder elektroniske, blandt andet til formidling, informationssøgning og kommunikation
 • Såvel færdighedsmæssige som praktiske, musiske og kreative sider af faget
 • Varierede arbejds- og samarbejdsformer
 • At bruge grammatikker, ordbøger og andre opslagsværker
 • Det engelske sprogs funktion og opbygning, herunder regler om udtale Sprogbrug
 • At forstå talt engelsk af forskellige typer og dialekter
 • At udtrykke sig hensigtsmæssigt, præcist og varieret både i samtaler og i andre sammenhængende mundtlige fremstillinger
 • At udtrykke sig hensigtsmæssigt, præcist og varieret i sammenhængende skriftlige fremstillinger

Kultur- og samfundsforhold

 • Levevilkår, dagligliv, værdier og normer for mennesker i engelsktalende lande, samt orientere sig om omverdenen gennem brug af engelsk
 • Skrevne og talte tekster samt andre udtryksformer, der kan give eleverne oplevelser af de engelsksprogede kulturer
 • Forskelle og ligheder mellem de fremmede kulturer og egen kultur
 • Engelsk i tværfaglige sammenhænge, f.eks. i tema- og projektarbejde.

Engelskfaget er et kommunikativt fag, hvor eleverne skal opøve evner i at samarbejde, danne holdninger, acceptere og respektere forskellighed - også i forhold til et engelskfagligt udgangspunkt. I engelsk danner vi hold ud fra elevernes læringsstile samt behov for struktur og genkendelighed i undervisningen, da vi finder, at det er med til at fremme elevernes generelle tryghed, trivsel og læring.

HNE PÅ INSTAGRAM