Besøgsdag på HNE - Se mere

Dansk på Helgenæs Naturefterskole

Eleverne skal opleve sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet.

Formål for faget dansk

Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet.

Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Stk. 2.
Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Stk. 3
Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Læs mere her -> Undervisningsministeriet

Ud over de mål, som er udstukket fra undervisningsministeriet, vil dansklæreren tage udgangspunkt i de fælleseksistentielle livsvilkår vi som mennesker, gennemlever i vores liv: Sorg, kærlighed og så videre. Igennem disse temaer vil der blive lagt vægt på genrekendskab, kommunikation via medier, dialog, skriftlighed, og ikke mindst vil eleverne få mulighed for at skabe erfaring med terminsprøver/eksamen.

I løbet af skoleåret skal der læses et litterært værk, og det forventes, at de deadlines, der måtte komme for skriftlige fremstillinger og andet arbejde, overholdes.
Dansklæreren vil løbende afveje og tilrettelægge undervisningen sådan, at der tages mest muligt hensyn til, at den balancerer bedst med de kompetencer eleverne bidrager med.
I 9.klasse skal der afleveres projektopgaven som et eksamenskrav, og i 10. klasse er det OSO- opgaven. (Læs mere på UVM’s hjemmeside)

Danskundervisningen vil variere mellem selvstændige arbejdsopgaver/udfordringer, gruppearbejder, klasseundervisning og udeskole, og det forventes, at den enkelte elev medbringer penalhus og computer som arbejdsredskaber sidstnævnte med tekstbehandlingsprogram. Der vil blive lagt vægt på it i undervisningen, da megen kommunikation vil foregå her. Desuden vil der være opgaveformuleringer, undervisningsbilag og lignende liggende tilgængeligt for eleverne.

Sidst men ikke mindst er afgangsprøven digitalt og online.

Et andet mål med undervisningen er at gøre eleverne livsduelige og videreudvikle de kompetencer, de kommer med, sådan at de på deres videre vej igennem livet kan løfte deres egne udfordringer.

Lærer: Anne Bak Vengsgaard

HNE PÅ INSTAGRAM