Besøg skolen - Se mere

Dansk på Helgenæs Naturefterskole

Indholdsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål - Undervisningsministeriets Dansk Faghæfte.

Formål: Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet.

Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. De skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens, andre perioders og kulturers udtryksformer. Herunder også forholde sig kildekritisk til tekster i forbindelse med informationssøgning.

Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation. De skal i faget dansk have adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Kundskabs- og færdighedsområder:

Gennem aktiviteter, der er relevante for eleverne, skal eleverne opnå færdighed i:

Læsning: Eleverne kan læse, forstå, diskutere teksters betydning i deres kontekst.

Fremstilling: Eleverne kan udtrykke sig forståeligt, klart, varieret i skrift, tale, lyd og billede, så det passer til genre, kontekst og situation.

Fortolkning: Eleverne kan analysere og fortolke litteratur og andre æstetiske tekster, herunder også multimodale, og forholde sig til kultur, identitet og sprog.

Kommunikation: Eleverne kan bruge sproget som kommunikationsform, så det passer til genre, kontekst og situation.

Danskfaget er et kommunikativt fag, hvor eleverne skal opøve evner i at samarbejde, danne holdninger, acceptere og respektere forskellighed - også i forhold til et danskfagligt udgangspunkt. I dansk danner vi primært hold ud fra elevernes læringsstile og behov for struktur og genkendelighed i undervisningen, da vi finder, at det er med til at fremme elevernes generelle tryghed, trivsel og læring.

Holddelingen sker hovedsageligt på baggrund af en personlig samtale, mellem den enkelte elev og en lærer, suppleret af elevens besvarelse af forskellige danskfaglige opgaver.

Vi samlæser således 9. og 10. klasse på tre forskellige danskhold, også ud fra den erfaring, at det kommer begge klassetrins faglige læring til stor gavn. Den vidensdeling, der her finder sted, fremmer ansvarsfølelse, holdånd og fællesskab omkring læring. Danskfagets holddannelse får således betydning for en række andre områder af skolens målsætning om fremme af fællesskabet. I årets løb opdeles eleverne i respektive klassetrin, når det tjener et formål. Således også ifm. forberedelse til terminsprøver og de afsluttende afgangsprøver.

Målsætningen om fremme af elevernes kommunikations- og samarbejdsevne afspejler sig i høj grad i danskfaggruppens interne organisering. Dansklærerne samarbejder således tæt om fælles, overordnet årsplan, ligesom de enkelte forløb læses parallelt på holdene.

HNE PÅ INSTAGRAM

[insta-gallery id="1"]